Tuổi trẻ Đại học Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sự phát triển của nhà trường
Quy chế làm việc của BCH Đoàn trường ĐHPY Khóa IX (2009 - 2012)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

Số: 02 /QĐ-ĐTN

 

 

 

Tuy Hòa, ngày 14 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

(V/v ban hành quy chế làm việc của thường trực, thường vụ, Ban chấp hành

Đoàn trường nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2009 - 2012)

           

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

- Căn cứ vào Điều 6 và Điều 10, Chương II - Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quy định về công tác tổ chức của Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

- Căn cứ vào quyết định số 288/QĐ-ĐTN ngày 10 tháng 12 năm 2009 V/v Công nhận Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Phú Yên của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Phú Yên.

- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban chấp hành Đoàn trường lần thứ 2, nhiệm kỳ IX (2009-2012) ngày 24 tháng 11 năm 2009 v/v phân công nhiệm vụ các đ/c uỷ viên BCH Đoàn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành quy chế làm việc của Thường trực, Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn trường.

Điều 2: Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2009. Giao Ban Tổ chức – Chính trị tư tưởng phối hợp với Văn phòng Đoàn trường theo dõi, giám sát quá trình thực hiện quy chế, đề xuất kịp thời những vướng mắc để Thường vụ Đoàn trường thảo luận trình Ban chấp hành nghiên cứu, điều chỉnh.

Điều 3: Các đồng chí uỷ viên BCH Đoàn trường, các Ban công tác của Đoàn trường, Văn phòng Đoàn trường, các Đoàn khoa, Chi đoàn trực thuộc, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:                                                         TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

- Đảng ủy (báo cáo)                                                                BÍ THƯ

- Các khoa, phòng, ban (phối hợp)

- Như điều 3(thực hiện)

- Lưu VP Đoàn.                                                                          

Lương Thị Ánh Tuyết


QUY CHẾ LÀM VIỆC

của Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Phú Yên nhiệm kì 2009 – 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /QĐ-ĐTN ngày 14 tháng 12 năm 2009

của BCH Đoàn trường Đại học Phú Yên)

***

 

CHƯƠNG I

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

 

Điều 1: BCH Đoàn trường Đại học Phú Yên

BCHĐoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Phú Yên là cơ quan lãnh đạo cao nhất trong thời gian giữa hai kỳ đại hội. BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Phú Yên có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Quyết định Quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban chấp hành Đoàn trường.

2. Quyết định và kiểm tra việc thực hiện những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn nhằm cụ thể hoá định hướng phát triển của Đoàn trường theo Nghị quyết của Đảng uỷ cũng như các chương trình công tác do Tỉnh Đoàn Phú Yên chỉ đạo.

3. Xem xét cho ý kiến các báo cáo định kì học kì, báo cáo năm học và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Thường vụ Đoàn trường.

4. Xem xét giải quyết khiếu nại, kỷ luật đối với Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường và các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường.

 

Điều 2:  Ban Thường vụ Đoàn trường

Ban Thường vụ Đoàn trường thay mặt Ban Chấp hành chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trường trong việc thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Đoàn trường, có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Quyết định các chủ trương cụ thể nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn trường. Nghiên cứu đề xuất với Đảng uỷ, Ban giám hiệu trường những vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

2. Quyết định Quy chế thi đua khen thưởng các cấp bộ Đoàn trực thuộc Đoàn trường.

3. Quyết định việc thành lập, giải thể các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn trường. Hướng dẫn về tổ chức bộ máy các cơ sở Đoàn trực thuộc.

4. Quyết định phân công công tác Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường.

5. Thay mặt Ban Chấp hành làm nòng cốt chính trị trong việc định hướng về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt đối với Đoàn trường.

6. Thay mặt Ban Chấp hành thực hiện vai trò nòng cốt chính trị đối với Hội sinh viên Trường.

7. Thay mặt Ban Chấp hành xem xét giới thiệu đoàn viên ưu tú gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

8. Xem xét giải quyết khiếu nại, kỷ luật đối với đoàn viên không phải là Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường.

 

Điều 3: Thường trực Đoàn trường

Thường trực Đoàn trường gồm đồng chí Bí thư, 2 đồng chí Phó Bí thư là cơ quan Thường trực của Ban Thường vụ Đoàn trường có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường, chuẩn bị các vấn đề trình Ban Thường vụ xem xét quyết định các chủ trương công tác Đoàn, phong trào thanh niên và giải quyết các công việc hàng ngày của Đoàn trường, ban hành các văn bản nhằm quán triệt, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Phú Yên và Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Đại học Phú Yên.

2. Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn trường trong mối quan hệ công tác với Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Phú Yên, Đảng uỷ, Ban giám hiệu và Đoàn các trường bạn để giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, giải quyết những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của tuổi trẻ và chính sách đối với cán bộ Đoàn, tạo cơ chế nguồn lực cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

3. Điều hành công việc chung ở Đoàn trường để đảm bảo yêu cầu hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đoàn trường.

4. Quyết định công nhận và cho bầu bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, phối hợp với các cấp uỷ Đảng về công tác nhân sự đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành cấp Đoàn khoa và Chi đoàn, các đơn vị trực thuộc Đoàn trường.

 
Chương II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

 

Điều 4: Bí thư Đoàn trường

1. Là người lãnh đạo cao nhất của tổ chức Đoàn trường, chủ trì điều hành công việc và kết luận các phiên họp của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đoàn trường.

2. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh Đoàn Phú Yên, lãnh đạo Nhà trường, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức thưc hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường.

3. Đại diện cao nhất cho tổ chức Đoàn trường trong quan hệ với Tỉnh Đoàn Phú Yên, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị trực thuộc Đại học Phú Yên.

4. Phụ trách chung các mặt công tác Đoàn. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra thực hiện công tác tổ chức – kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng, nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, chương trình công tác lớn để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quyết định.

5. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kí các Nghị quyết, Quyết định, Báo cáo, Tờ trình cơ quan Đoàn cấp trên, Đảng uỷ, Ban giám hiệu trường và những Văn bản quan trọng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường.

6. Là Thủ trưởng của Đoàn trường, giữ mối quan hệ chặt chẽ với Đảng uỷ, Ban giám hiệu giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng và phát triển Nhà trường, xây dựng Đảng. Thay mặt BCH Đoàn trường tham gia các Hội đồng, các Ban tổ chức cấp Trường và cấp Tỉnh khi được yêu cầu.

 

Điều 5: Phó Bí thư thường trực Đoàn trường

1. Giúp đồng chí Bí thư giải quyết công việc hàng ngày của Đoàn trường.

2. Phối hợp hoạt động, giữ mối quan hệ công tác với các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường, với các cơ sở Đoàn trực thuộc.

3. Theo dõi và nắm bắt những thông tin trong và ngoài trường.

4. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với Đoàn cấp trên trong từng nội dung công tác.

5. Thường xuyên báo cáo công việc với Bí thư Đoàn trường, thay mặt đồng chí Bí thư giải quyết các công việc khi được uỷ quyền.

6. Phụ trách hoạt động của Văn phòng Đoàn trường.

 

Điều 6: Phó Bí thư Đoàn trường

Đồng chí Phó Bí thư Đoàn trường được phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, phong trào. Có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Chủ trì chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các Quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường về lĩnh vực được phân công.

2. Thay mặt đồng chí Bí thư, Ban Thường vụ Đoàn trường giải quyết các công việc trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách trên cơ sở các quyết định đã được Ban Thường vụ Đoàn trường thông qua, ký các văn bản trao đổi công tác thuộc phạm vi được phân công phụ trách hoặc được đồng chí Bí thư ủy nhiệm.

3. Thường xuyên báo cáo, trao đổi kết quả của cơ sở với Bí thư, Thường trực Đoàn trường và giữ mối liên hệ với các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và uỷ quyền của đồng chí Bí thư Đoàn trường.

 

Điều 7: Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Mỗi uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường được phân công phụ trách một số công tác hoặc một số chương trình công tác của Đoàn, có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Tham gia xây dựng các Nghị quyết và chủ trương khác của Ban Thường vụ, chủ trì chuẩn bị các chương trình, nội dung công tác được phân công phụ trách. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường.

2. Nghiên cứu, đề xuất giải quyết hoặc giải quyết những công việc trong phạm vi, lĩnh vực, nơi mình công tác trên cơ sở Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và sự uỷ nhiệm của đồng chí Bí thư  Đoàn trường.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ ngoài trách nhiệm chung còn chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đoàn trường và cấp uỷ Đảng cơ sở về công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị mình. Đồng thời có trách nhiệm nghiên cứu, tổng kết, giúp cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng các chủ trương, chương trình công tác chung của Đoàn.

3. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường có trách nhiệm giải quyết công việc được giao theo thẩm quyền, chỉ lấy danh nghĩa thay mặt Ban Thường vụ Đoàn trường khi được uỷ quyền.


Điều 8: Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường

1. Thảo luận và biểu quyết những quyết định của Ban Chấp hành Đoàn trường. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của Ban Chấp hành Đoàn trường. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn, các Nghị quyết và chủ trương công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường, có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện tốt những nội dung chương trình công tác của Đoàn thuộc lĩnh vực và nơi mình công tác.

3. Đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường về các chủ trương, chương trình hoạt động liên quan đến lĩnh vực và nơi mình công tác. Được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, hoạt động của Đoàn và thực hiện các Nghị quyết của Đoàn.

4. Có quyền chất vấn và được trả lời chất vấn trong thời gian quy định về hoạt động của Ban Thường vụ Đoàn trường, các cá nhân Uỷ viên Ban Chấp hành khác. Đồng thời có trách nhiệm trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường.

5. Có trách nhiệm chấp hành sự phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường. Tham gia sinh hoạt Ban Chấp hành đều đặn, trường hợp vắng mặt hoặc đi công tác dài ngày phải báo cáo thường trực Ban Thường vụ. 

6. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao, gương mẫu thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đoàn, các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia chống mọi biểu hiện tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, giữ gìn nếp sống và lối sống lành mạnh, trong sạch.

7. Có kế hoạch học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, có chương trình nghiên cứu thực tiễn và giữ liên hệ mật thiết, sâu sát với các cơ sở và quần chúng đoàn viên, thanh niên.

8. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường có trách nhiệm giải quyết công việc được giao theo thẩm quyền, chỉ lấy danh nghĩa thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn khi được uỷ nhiệm.

9. Định kỳ hàng năm và theo nhiệm kỳ, các đồng chí uỷ viên BCH phải có báo cáo tự kiểm điểm trước Ban chấp hành Đoàn trường, Thường vụ Đảng uỷ Nhà trường, Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường và Uỷ ban kiểm tra Tỉnh đoàn Phú Yên.

 

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC

Điều 9: Nguyên tắc và chế độ làm việc

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Ban chấp hành Đoàn trường làm việc theo chương trình và họp thường kỳ theo tần suất 01 tháng 1 lần và có thể họp đột xuất khi cần thiết.

Ban Thường vụ Đoàn trường họp thường kỳ theo tần suất 01 tuần 1 lần và có thể họp đột xuất khi cần thiết.

Các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường phải thường xuyên liên hệ với Văn phòng Đoàn trường hàng ngày qua đồng chí Thường vụ thường trực nắm thông tin và giải quyết các công việc được phân công phụ trách. 

Các đồng chí trong Ban thường vụ Đoàn trường nếu có công việc đột xuất, hoặc đi công tác xa trong một thời gian nhất định phải báo cáo trực tiếp tới đồng chí Bí thư Đoàn trường hoặc Thường trực đoàn trường.

Các đồng chí trong Ban thường vụ Đoàn trường định kỳ hàng năm hoặc theo nhiệm kỳ, phải có báo cáo tự kiểm điểm trước Ban chấp hành Đoàn trường, Thường vụ Đảng uỷ Trường và Thường trực Tỉnh Đoàn Phú Yên.

Các đồng chí uỷ viên thường vụ Đoàn trường được phép sử dụng con dấu và tài sản của Văn phòng đoàn trường theo sự uỷ quyền của đồng chí Bí thư Đoàn trường và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn.

 

Điều 10: Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường

1. Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường quyết định các vấn đề lớn nhằm thực hiện Nghị quyết, chương trình, chỉ thị của Tỉnh Đoàn Phú Yên, chương trình công tác của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, thông qua chương trình công tác và báo cáo tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo học kỳ, năm học và nhiệm kỳ, thông qua báo cáo tự kiểm điểm của Ban chấp hành, Ban thường vụ, các đồng chí uỷ viên thường vụ và uỷ viên Ban chấp hành.

2. Các Uỷ viên Ban chấp hành có trách nhiệm nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào các Quyết định của Ban Chấp hành.

3. Thường trực Đoàn trường thay mặt Ban thường vụ có trách nhiệm thông báo nội dung, chương trình Hội nghị cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết tới từng ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường trước khi tiến hành Hội nghị.

4. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường, đồng chí Bí thư hoặc đồng chí Phó Bí thư (nếu được uỷ quyền) thay mặt Ban Thường vụ điều hành công việc của Hội nghị.

5. Ban Chấp hành Đoàn trường biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Hội nghị hoặc uỷ nhiệm cho Ban Thường vụ hoàn chỉnh Nghị quyết để ban hành.

 

Điều 11: Tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác

1. Ban Chấp hành Đoàn trường giao cho Ban thường vụ xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đoàn trường.

2. Mỗi đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn trường ở lĩnh vực, đơn vị nơi mình công tác. Đối với Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn trường có trách nhiệm sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện, kịp thời đề nghị Ban Thường vụ bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp và đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 12: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn trường

1. Thực hiện tốt qui chế này được coi là một tiêu chuẩn để xét thi đua, khen thưởng hàng năm của UV BCH (Riêng đối với UV BCH là cán bộ công nhân viên nhà trường, thực hiện tốt qui chế này là một tiêu chuẩn được nhận xét, gửi về đơn vị để xét thi đua hàng năm theo qui định của nhà trường). Đoàn khoa, cá nhân nào vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

2. Các đồng chí trong BCH có nhiệm vụ theo dõi cập nhật thông tin trên lịch công tác ở văn phòng Đoàn trường và qua website của trường.

3. Thường trực Đoàn trường theo dõi hưỡng dẫn và thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đoàn trường. Bổ sung sửa đổi quy chế nếu thấy cần thiết.

4. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2009.

 

 

 

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

 

(Đã ký)

 

Lương Thị Ánh Tuyết

 


[Trở về]   

Các tin khác:
   Quy định văn hóa công sở tại trường Đại học Phú Yên
   Quyết định 61/2005/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn - Hội


 
Liên kết website
Thăm dò ý kiến
 Bạn hãy chọn 1 kỹ năng mà bạn cần Đoàn - Hội trang bị cho bạn
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng tư duy sáng tạo
Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ
Kỹ năng làm việc đồng đội
Kỹ năng đàm phán
Kỹ năng quản lý bản thân, phát triển cá nhân và sự nghiệp
Thông tin quảng cáo
Số lượt truy cập
727781
Bản quyền thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Phú Yên
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 0573.843108- Fax : - Email : tdpy.dhpy@gmail.com